Vytisknout

Podmínky využívání služeb serveru Mincomat.cz


1. Mincomat.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Lukáš Pěkný, IČO 75401592 dále jen Provozovatel. 

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky hotovostních a bezhotovostních peněz soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Peníze lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. určení počtu ks jednotlivých mincí, celková hodnota pro směnu.

Na inzertním serveru Mincomat.cz je zakázána inzerce: 

webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků;

  • opakované inzerce;
  • neomezeného množství zboží;
  • padělané peníze

Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

3. Veškeré služby Mincomat.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění doplňkový funkcí jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby Mincomat.cz - například topování inzerátu pomocí sms.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Mincomat.cz nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Mincomat.cz.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán.

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám v uživatelské sekci.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Mincomat.cz ani za způsob jakým služby Mincomat.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Mincomat.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Mincomat.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Mincomat.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Mincomat.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Mincomat.cz nabízí.

15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

mincomat

  • Inzerce zdarma
  • Neplaťte manipulační poplatky
  • Vyměňujte naspořené drobné
  • Nalezněte nejbližšího obchodníka
  • Zadejte nabídku drobných
  • Poptávejte drobné mince